تدریس مجازی

سه نکته اساسی برای تدریس مجازی

سه نکته اساسی برای تدریس مجازی گفته می شود در این روزهای که جهان چنگ درچنگ ویروس کروناست بهترین روش آموزشی، تدریس مجازی می‌باشد. آموزش افراد به صورتی که در کلاس حضورفیزیکی  ندارند و این آموزش در هر زمان و یا مکان قابل اجرا باشد را آموزش مجازی می‌گویند. آموزش مجازی فواید خاص خود را…

ادامه مطلب