مشاوره و کوچینگ اختصاصی با
نجمه چلویی خوانساری

  • مشاوره خصوصی به صورت حضوری و غیر حضوری (تماس تلفنی +شبکه های مجازی) 

  • کوچینگ ماهانه وسالانه (مربی اختصاصی سخنرانی +مذاکره +موفقیت و بهبود فردی )

  • مربی اختصاصی پیشرفت شخصیتی و مهارت سخنوری ویژه کودکان و نوجوانان