تعریف موفقیت در زندگی

درک موفقیت و راه های رسیدن به آن برای هر انسانی متفاوت است و قطعا نمی توان انتظار داشت همه ما در مورد موفقیت و اینکه کدام نردبان ما را به آن می رساند،با هم توافق نظر داشته باشیم.اما خوب است که همگی بدانیم و بپذیریم که موفقیت یک شی ء یا چیز خاص نیست بلکه یک احساس است.
بله
موفقیت یک احساس خوشایند رضایت از خویشتن و شادی درون است.

ادامه مطلب