تیم آموزشی انسیکا

نجمه چلویی خوانساری

آموزش سخنوری، ارتباطات موثر ، بهبود فردی و سازمانی

نویسنده : نجمه چلویی خوانساری

تیم آموزشی انسیکا

نجمه چلویی خوانساری

مجموعه آموزشی نجمه چلویی خوانساری به همراه تیم با انگیزه و پر انرژی آن می کوشد با ارائه آموزش های مفید وکاربردی در حیطه ارتباطات موثر و مهارتهای کلیدی نظیر سخنوری در جمع ، به همه انسان ها در هر سن و درهر شرایطی که هستند کمک کند تا روابط با کیفیت تر و موقعیت های موفقیت آمیز بیشتری را تجربه نمایند.